Statut

Statut

Statut je odobren Rješenjem Gradskog ureda za opću upravu 251-07-11-17-2.

Na temelju članka 11. stavka 2. i 3. Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 88/2001) Osnivačka skupština Udruge prijatelja stripa „STRIPFORUM“ održana dana 02. veljače 2007. godine u Zagrebu, donijela je

Statut Udruge prijatelja stripa „STRIPFORUM“

I. Opće odredbe

Članak 1.

Ovim Statutom uređuju se pitanja naziva, sjedišta, cilja, djelatnosti, načina upravljanja, unutarnjeg ustrojstva, financiranja i druga pitanja značajna za rad Udruge prijatelja stripa „STRIPFORUM“ (u daljnjem tekstu: STRIPFORUM).
STRIPFORUM je nevladina i neprofitna organizacija.

Članak 2.

Naziv udruge glasi: Udruga prijatelja stripa „STRIPFORUM“.
Skraćeni naziv udruge glasi: STRIPFORUM
Uz naziv na hrvatskom jeziku STRIPFORUM će u pravnom prometu rabiti i naziv na engleskom jeziku, koji glasi: Association of Comic Strip Friends „STRIPFORUM“.
STRIPFORUM djeluje na području Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu RH).

Članak 3.

Sjedište STRIPFORUM-a je u Zagrebu.
Odluku o promjeni adrese sjedišta donosi predsjednik STRIPFORUM-a.
STRIPFORUM u pravnom prometu zastupa predsjednik.
Predsjednik može ovlastiti i druge osobe za zastupanje STRIPFORUM-a.

Članak 4.

STRIPFORUM može osnivati podružnice.
Odluku o osnivanju podružnice donosi Skupština.
Podružnice nisu pravne osobe.

Članak 5.

STRIPFORUM ima pečat. Pečat STRIPFORUM-a je četvrtastog oblika, dimenzija 20 mm x 50 mm. U kvadratiću je ispisan naziv STRIPFORUM, te mjesto sjedišta.
Pečat čuva i ovlašten je koristiti predsjednik, te drugi članovi STRIPFORUM-a koje on ovlasti.

II. Ciljevi i djelatnost

Članak 6.

STRIPFORUM je osnovan u cilju promicanja strip umjetnosti, čuvanja tradicije, posebice nacionalnog stripa, jačanja kulturnog, medijskog i javnog interesa za strip, informiranja prijatelja i javnosti o stripu, povezivanja kolekcionara i prijatelja stripa, unapređenja stvaralaštva stripa, analitičko i znanstveno vrednovanje strip stvaralaštva, publiciranje stripova i teorijskih pregleda o stripu.

Djelatnosti STRIPFORUM-a su:

 • programsko povezivanje i suradnja pojedinaca i razlicitih skupina koji vole i štuju strip umjetnost s namjerom formiranja scene koja bi pokrivala podrucje kulture strip umjetnosti i podrucja interesa mladih putem organiziranja kulturnih dogadaja u vezi sa stripom ciji su nositelji clanovi udruge
 • organiziranje izložbi, predavanja, tribina, radionica, seminara, konferencija, i slicnih skupova u svezi sa stripom,
 • suradnja sa slicnim udrugama i suradnja sa svim slicnim grupama i udrugama u Hrvatskoj i svijetu,
 • prikupljanje strip izdanja, novina, publicistike u svezi sa stripom, strip uradaka, te drugih dokumenata i materijala u svezi sa strip stvaralaštvom, autorima, crtacima, scenaristima, urednicima i teoreticarima stripa,
 • povezivanje ljubitelja i kolekcionara stripa,
 • izdavanje publikacija iz podrucja djelatnosti STRIPFORUM-a poput knjiga, casopisa, biltena („newslettera“), video zapisa, CD romova s tematikom vezanom za ostvarivanje ciljeva udruge i djelatnosti, a u skladu s posebnim zakonskim propisima,
 • informiranje javnosti o djelatnostima i projektima udruge.

III. Članovi STRIPFORUM-a

Članak 7.

Članom STRIPFORUM-a može postati svaka fizička i pravna osoba.

Članak 8.

Članom STRIPFORUM-a se osoba postaje upisom u registar članova koji vodi tajnik

Članak 9.

Članovi STRIPFORUM-a imaju pravo:

 • sudjelovati u aktivnostima STRIPFORUM-a,
 • biti informirani o radu STRIPFORUM-a,
 • birati i biti birani u tijelima upravljanja STRIPFORUM-om

Članovi STRIPFORUM-a imaju dužnost:

 1. poštovati odluke tijela STRIPFORUM-a,
 2. poštovati odredbe Statuta,
 3. plaćati redovito godišnju članarinu,
 4. čuvati materijalna dobra i provoditi preuzete obveze.
Članak 10.

Članstvo prestaje:

 1. istupanjem,
 2. isključenjem zbog neplaćanja članarine za tekuću godinu,
 3. isključenjem zbog nepoštivanja odredbi Statuta

Odluku o isključenju donosi predsjednik. Protiv odluke o isključenju odnosno o odbijanju zahtjeva za primitak u članstvo, može se, u roku od 15 dana od dana dostave odluke podnijeti prigovor Skupštini.
Odluka Skupštine je konačna.

IV. Tijela upravljanja

Članak 11.

Tijela upravljanja STRIPFORUM-om su:

 1. Skupština
 2. Predsjednik
 3. Dopredsjednik
 4. Tajnik
Članak 12.

Skupštinu čine svi članovi STRIPFORUM-a.
Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna.
Redovito se Skupština sastaje najmanje jednom godišnje, a izborna se Skupština sastaje svake četiri godine.
Skupštinu saziva predsjednik STRIPFORUM-a na vlastitu inicijativu. Odluka o sazivu sadrži dnevni red, te datum i mjesto održavanja Skupštine.
Predsjednik je dužan sazvati sjednicu kada to zatraži najmanje jedna trećina (1/3) članova STRIPFORUM-a. Ako predsjednik ne sazove sjednicu u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5. ovog članka sazvat će ju predlagatelji.

Članak 13.

Skupština:

 • bira i razrješuje predsjednika STRIPFORUM-a, dopredsjednika i tajnika
 • donosi i mijenja Statut
 • odlučuje o promjeni mjesta sjedišta STRIPFORUM-a
 • daje smjernice za rad STRIPFORUM-a
 • razmatra prigovore o isključenju članova
 • razmatra i usvaja izvješća o radu STRIPFORUM-a
 • odlučuje o prestanku rada STRIPFORUM-a
 • obavlja i druge poslove određene zakonom ili Statutom.
Članak 14.

Skupština donosi pravovaljane odluke kada je nazočna nadpolovična većina svih članova skupštine.
Skupština odlučuje natpolovičnom većinom prisutnih članova ako u Statutu nije definirano drugačije.
U slučaju donošenja odluke o prestanku rada STRIPFORUM-a, potrebna je dvotrećinska većina prisutnih članova.

Članak 15.

Predsjednik STRIPFORUM-a organizira i rukovodi poslovanjem STRIPFORUM-a.
Predsjednik STRIPFORUM-a zastupa i predstavlja STRIPFORUM, te odgovara za zakonitost njegova rada.
Mandat predsjednika STRIPFORUM-a traje četiri godine u kontinuitetu uz mogućnost reizbora.
Predsjednik STRIPFORUM-a može biti razriješen dužnosti i prije isteka roka na koji je izabran:

 • na vlastiti zahtjev,
 • ako ne postupa u skladu s odlukama Skupštine,
 • ako djeluje protivno zakonu ili Statutu ili
 • ako svojim istupanjem i djelovanjem šteti ugledu STRIPFORUM-a

Odluku o razrješenju predsjednika donosi Skupština.

Članak 16.

Predsjednik:

 • zastupa STRIPFORUM,
 • rukovodi radom Skupštine STRIPFORUMA-a
 • utvrđuje prijedlog programa rada i Statuta koji se podnose Skupštini na razmatranje i prihvaćanje,
 • utvrđuje plan i program djelatnosti STRIPFORUM-a,
 • odlučuje o aktivnostima STRIPFORUM-a,
 • upravlja imovinom STRIPFORUM-a,
 • odlučuje o raspodjeli prikupljenih sredstava,
 • odlučuje o visinama nagrada ili naknada,
 • bavi se promocijom STRIPFORUM-a,
 • imenuje povjerenstva, odbore, vijeća i slična tijela prema potrebi, te im utvrđuje zadaće,
 • skrbi o novom članstvu,
 • donosi odluke o isključenju člana iz STRIPFORUM-a,
 • obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima STRIPFORUM-a.
Članak 17.

Za svoj rad predsjednik je odgovoran Skupštini STRIPFORUM-a.
Predsjednik podnosi Skupštini STRIPFORUM-a godišnje izvješće o radu u prethodnom razdoblju.
U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika u svim poslovima zamjenjuje dopredsjednik.

Članak 18.

Mandat dopredsjednika traje četiri godine uz mogućnost reizbora.

Dopredsjednik može biti razriješen dužnosti i prije isteka roka na koji je izabran:

 • na vlastiti zahtjev,
 • ako ne postupa u skladu s odlukama Skupštine, odnosno uputama i smjernicama predsjednika,
 • ako djeluje protivno zakonu ili Statutu ili
 • ako svojim istupanjem i djelovanjem šteti ugledu STRIPFORUM-a.

Odluku o razrješenju dopredsjednika donosi Skupština na prijedlog predsjednika.

Članak 19.

Tajnik:

 • vodi popis članova STRIPFORUM-a,
 • vodi arhivu financijskih izvješća i računa,
 • vodi brigu o redovitom plaćanju članarine,
 • bavi se ostalim poslovima koje mu dodijeli predsjednik i Skupština.

Tajnika STRIPFORUM-a bira i imenuje Skupština na mandat od 4 godine za obavljanje stručno-administrativnih poslova u STRIPFORUM-u.
Tajnik može biti razriješen dužnosti i prije isteka roka na koji je izabran:

 • na vlastiti zahtjev,
 • ako ne postupa u skladu s odlukama Skupštine, odnosno uputama i smjernicama predsjednika,
 • ako djeluje protivno zakonu ili Statutu ili
 • ako svojim istupanjem i djelovanjem šteti ugledu STRIPFORUM-a.

Odluku o razrješenju dopredsjednika donosi Skupština na prijedlog predsjednika.

Članak 20.

Za rad u pojedinim područjima djelovanja STRIPFORUM-a predsjednik ili Skupština mogu osnovati stalna i povremena tijela.
Odlukom o osnivanju tijela utvrđuje se sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.

V. Imovina STRIPFORUM-a, naknada troškova i financijska godina

Članak 21.

Imovinu STRIPFORUM-a čine:

 • novčana sredstva,
 • pokretne stvari,
 • nekretnine,
 • druga imovinska prava.

STRIPFORUM pribavlja novčana sredstva iz članarine, donacija, poklona, nasljedstva, namjenskih sredstava iz proračuna jedinica lokalne samouprave, te iz drugih pravno dopuštenih izvora.
Sva prikupljena sredstva koriste se isključivo za ostvarivanje ciljeva osnivanja STRIPFORUM-a.
O raspodjeli prikupljenih sredstava odlučuje predsjednik.

Članak 22.

Za opravdane troškove učinjene u vezi s obavljanjem djelatnosti STRIPFORUM-a članovi imaju pravo na naknadu, a za rad u vezi s djelatnosti STRIPFORUM-a i na nagradu.
O visini naknade i nagrade odlučuje predsjednik.

Članak 23.

Financijska godina STRIPFORUM-a počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca iste godine.

VI. Prestanak STRIPFORUM-a

Članak 24.

STRIPFORUM prestaje odlukom Skupštine ili iz razloga propisanih zakonom.
Odluku o prestanku STRIPFORUM-a donosi Skupština dvotrećinskom većinom prisutnih članova.

Članak 25.

U slučaju prestanka STRIPFORUM-a preostala imovina pripast će Osnivačima..

VII. Informiranje članstva

Članak 26.

Rad STRIPFORUM-a je javan. Članovi STRIPFORUM-a imaju pravo uvida u rad tijela STRIPFORUM-a i odluke koje ta tijela donose.

VIII. Završne odredbe

Članak 27.

Statut STRIPFORUM-a stupa na snagu s danom donošenja.

U Zagrebu, 02. veljače 2007.

Podijelite ovo:

0 comments on “StatutAdd yours →

Odgovori